Här finns vi

Psykisk hälsa

Vi föds med olika karaktär, egenskaper och temperament. Under vår uppväxt lär vi oss successivt, genom omgivningens respons och våra känslor, olika strategier för att hantera relationerna. Oftast fungerar vårt beteende och upprätthåller ett psykiskt välbefinnande. Vi lär oss att ballansera våra känslor, tankar och beteende på ett ändamålsenligt sätt.

Ibland är dock våra egna lösningar verkningsfulla endast på kort sikt. De kan ibland också vidmakthålla eller tom förvärra ett problem.

 

Beteenden (inklusive tankar och känslor) som tillfälligt lindrar, blir inlärningspsykologiskt ”omedvetet” förstärkta vilket gör oss benägna att fortsätta det beteendet, trots att vi långsiktigt faktiskt mår dåligt av det. Ett sådant beteende handlar ofta om undvikande. Vi försöker instinktivt att undvika sådant vi upplever som svårt eller obehagligt. Detta leder kortsiktigt till en känsla av kontroll eller lugn. På längre sikt är dock ofta konsekvensen av sådana undvikanden, negativ. Vi undviker t.ex. att ta sociala kontakter när vi känner oss nere eller ensamma, eller också utvecklar vi kompensatoriska strategier för att känna oss trygga.

 

 

Här finns vi