Här finns vi

Det första samtalet

Människor som söker psykoterapi är sinsemellan olika och orsakerna till att de söker är oftast mycket varierande. Gemensamt är vanligtvis att den som söker, har kommit till en punkt i tillvaron där det inte längre räcker med att prata med en vän eller anhörig och det räcker inte heller med att försöka lösa problemen på egen hand. Det egna tänkandet och lösningsförsöken räcker inte längre till.

En professionell psykoterapeut är van vid att lyssna på alla typer av tankar, känslor och berättelser. Du kan utgå ifrån att terapeuten, med sin erfarenhet och utbildning, hjälper dig att förtydliga och formulera problemen, så att ni tillsammans kan komma fram till en gemensam målsättning för det terapeutiska arbetet.

 

Tystnadsplikt

Alla av socialstyrelsen legitimerade yrkesgrupper har tystnadsplikt. Det innebär i korthet att det du berättar för din terapeut stannar er emellan. Det finns några få undantag från denna regel och det är om du uppger för din terapeut att du planerar ett mycket allvarligt brott eller om det är uppenbart att du kommer att skada dig själv eller andra allvarligt, eller om det framkommer att ett minderårigt barn uppenbarligen far illa.


Kostnad

Psykoterapeuter som är privatpraktiserande har ingen ersättning från landsting eller stat. Det innebär att du står för hela kostnaden för behandlingen.

Tid

Normal tid per individualsamtal 45 min.
Normal tid för parsamtal 1, 5 tim.

 

Här finns vi